• https://www.facebook.com/susehrihaber.net
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905423236482
  • https://www.twitter.com/susehrihaber1
  • https://www.instagram.com/susehrihaber
  • https://www.youtube.com/susehripolatderesi

SUŞEHRİ HABER- Doğru ve objektif haber -                                 

                  Oysa insan gitiği her yerde kendinden bir parça arar,bulursa sıla olur,bulmazsa gurbet...

Bayrak                                                                                                                                                                           

Ana Menü
Site Haritası
Youtube Sayfamız

 

SUFAD KURULUŞ TÜZÜK

SUŞEHRİ FOTOĞRAF AMATÖRLERİ VE DOĞA SEVENLER PLATFORMU (SUFAD)

MUTABAKAT TUTANAĞI

MADDE 1- GİRİŞ

Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek,fotoğraf sanatı ile uğraşan ve amatör olarak fotoğraf çekmeye gönül verenlerin birbiri ile tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, bir araya toplamak ve onlara yapıt verecek imkanlar hazırlamak,değerlendirmek,bilimsel araştırmalar yapmak, sanat kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, dayanışma ve yardımlaşma yapmak doğa,çevre,kültür ve tarihi korumak ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için;

23.11.2004 Tarih ve 25649 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesi (f) bendi ve 25. maddesi ve 31.03.2005 Tarih ve 25772 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 94. maddesine göre aşağıda isim ve ünvanları yazılı bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Sivil Tolum Kuruluşlarından bir araya gelenlerle ve gönüllü kişiler ile SUŞEHRİ FOTOĞRAF AMATÖRLERİ VE DOĞA SEVENLER PLATFORMU oluşturmaya karar verilmiştir.

MADDE 2- KISA AD, LOGO VE WEB İŞLEMLERİ

Suşehri Fotoğraf Amatörleri ve Doğa Ptatformu.kısa adı “SUFAD” dir. Bundan sonra “SUFAD” kısaltması kullanılacaktır.Logosu da ekte belirtildiği gibidir. (Ek-1)

Platformun web, sosyal medya ve e-mail adreslerini almaya ve bunları kullanmaya yetkili “Yürütme Kurulu”dur.

MADDE 3- KAPSAM

Suşehri ilçesinde ve köylerinde,diğer şehirlerde ikamet edenler,halen aktif faaliyetini sürdüren, sivil toplum kuruluşları, hemşehri kuruluş ve dernekleri, mahalle ve köy muhtarlıkları, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, kooperatifler, kültür ve spor kulüpleri, meslek odaları ve/veya birlikleri,federasyon ve konfederasyonları ve Suşehrini yurt dışında temsil eden hemşehri dernekleri ile Kanaat önderlerini kapsar.

MADDE 4- AMAÇ

A- Fotoğrafla veya diğer kültür ve sanat konularıyla ilgili toplantı,konferans, seminer, atölye, sergi, fotoğraf ve film gösterileri,uygulama amaçlı gezi faaliyetleri yapar, sempozyum, kongre, panel gibi etkinlikler ve ayrıca yarışmalar düzenler.

B-Türkiyenin kültür, sanat ve turizmini yurt dışında tanıtmaya çalışmak.Suşehrinin doğasını, kültürünü, tarihsel zenginliklerini,toplumsal yapısını, insanını, coğrafyasını sanat aracılığıyla belgelemek, yurt içinde ve dışında tanıtmak,Doğa, çevre, kültür ve tarihi, koruma çalışmalarına katılmak ve destek olmak,Ulusal ve Uluslararası organizasyon yapmak ve katılmak,

C-Fotoğraf ve sinema ile ilgili seminerler düzenler, fotoğraf okulu kurar, atölyeler, sergiler, yarışmalar ve benzeri etkinlik düzenler.Fotoğraf çekimi, proje  çalışmaları yapar.Üyelerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar ve üyeleri için geziler, yemekler, toplantılar, anma ve kutlama günleri gibi etkinlikler düzenler.

D-Dağcılık, doğa yürüyüşü, kampçılık, kaya tırmanışı,spor tırmanışı,yüksek irtifa dağcılığı (alpinizm),dağ maratonu (ultra trail), izcilik,mağaracılık,bisiklet,dağ bisikleti, kayak,tur kayağı, yamaç paraşütü, paintball, kanyon araştırma, kanoculuk,su altı sporları, kürek, yüzme, yelken,rafting gibi doğa sporları alanlarında çalışmalar yapmak,etkinlik düzenlemek,kurslar açmak,bu konularda sporcu yetiştirmek.

E-Sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları, bu alanlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek veya tüzel kişilerin, diğer kurum, kuruluş ve toplulukların (üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, ticari kurumlar, meslek kuruluşları, sendika ve benzeri ) çalışmalarını destekler, katkıda bulunur, işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, birlikte ulusal ve uluslararası projeler hazırlayıp gerçekleştirmek.

MADDE 5- DAYANAK

SUFAD; 23.11.2004 Tarih ve 25649 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5253 Sayılı Dernekler Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesi (f) bendindeki; “2- Bu Kanunun uygulanmasında;  Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder.” hükümlerine,

Aynı kanunun “Plâtform oluşturma” başlıklı 25. maddesindeki; “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.

31.03.2005 Tarih ve 25772 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin “Platformlar” başlıklı 94. maddesindeki; “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için,temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir.Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.” hükümlerine istinaden kurulmuştur.

MADDE 6- PLATFORMUN ORGANLARI

 “Genel Kurul”, “Kurucular Kurulu”, “Yürütme Kurulu” ve “Çalışma Kurulları”ndan oluşmaktadır.

MADDE 7- İLKELER

A- Bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen kişilerin ve kuruluşların oluşturduğu bir Platformdur.

B- Bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilenlerden SUFAD a üye olanlardan oluşur. “Genel Kurul” üç ayda bir toplanır. “Genel Kurul” gerekli görülen hallerde “Kurucular Kurulu” tarafından daha erken de toplantıya çağrılabilir. “Genel Kurul”da kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluk kararı ile alınır.

C-  Platformunu destekleyenler, kişiler, kanaat önderleri ve kurumlar olabilir, bu kişiler, kanaat önderleri ve kurumlar platformun faaliyet ve çalışmalara yönelik önerilerde bulunabilir, maddi ve/veya manevi destek verebilirler fakat SUFAD ın yönetimine karışamazlar.

Ç- SUFAD kendisini oluşturan bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Kuruluşların üst kuruluşu değildir.

D- SUFAD gerektiğinde faaliyet ve çalışmaları ile ilgili; bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen SUFAD a üye olan kuruluş temsilcileri, bu kuruluşların önerilen üyeleri veya alanında uzman kişiler, kanaat önderleri ve kurumların gönüllü katılacağı “Çalışma Kurulları” oluşturabilir. “Çalışma Kurulları”nın hazırlayacağı raporları ve projeleri kamuoyu ile paylaşır.

MADDE 8- KURUCULAR KURULU

A- SUFAD bu tutanağın ek belgesinde (Ek-2) isimleri yazılı ve imzalı bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Kişiler ve Kuruluşlar tarafından kurulmuştur. Bu Kuruluşların temsilcileri “Kurucular Kurulu” olarak anılacaktır. “Kurucular Kurulu” üç ayda bir dernek merkezinde toplanır. Kurucular Kurulu gerekli görülen hallerde “Yürütme Kurulu” tarafından daha erken de toplantıya çağrılabilir. “Kurucular Kurulu”nda kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluk kararı ile alınır. Alınan kararlar “Yürütme Kurulu” tarafından uygulamaya konulur. “Kurucular Kurulu”, “Yürütme Kurulu”nun faaliyet ve çalışmalarını değerlendirir.

MADDE 9- YÜRÜTME KURULU VE KOORDİNATÖR

A-SUFAD Genel Kurul tarafından üç yılda bir SUFAD da üye kişi ve kuruluş temsilcileri arasından dönüşümlü olarak SUFAD “Koordinatör”ü belirlenir. “Koordinatör” aynı zamanda “Yürütme Kurulu”na başkanlık eder.

B-SUFAD “Genel Kurul”u tarafından yılda bir kurulu oluşturan temsilciler arasından SUFAD ın faaliyet ve çalışmalarını yürütecek 7 kişilik “Yürütme Kurulu” istişare ile belirlenir. “Yürütme Kurulu” ilk toplantısında; Sekreterlik, Mali İşler, Hukuk ve Sosyal İşler, Çevre Eğitim ve Kültür, Basın ve Yayın Sorumlusu şeklinde görev dağılımı yaparak faaliyet ve çalışmalarına başlar.

 C- “Yürütme Kurulu” üç ayda bir toplanır. “Yürütme Kurulu”gerekli görülen hallerde “Koordinatör” tarafından daha erken de toplantıya çağrılabilir. “Yürütme Kurulu”nda kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluk kararı ile alınır.

Ç- “Yürütme Kurulu” yazışmaların yapılması, evrakların arşivlenmesi üye kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, toplantıların, “Çalışma Kurulları”nın, faaliyetlerin ve çalışmaların koordine edilmesi ile görevli kuruldur.

D- SUFAD“ Koordinatör”ü ve “Yürütme Kurulu”olarak ekteki temsilciler bir sonraki döneme kadar belirlenmiştir. (Ek-3)

MADDE 10- ÜYELİK VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

A-SUFAD bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlara açık bir Platformdur.

B- SUFAD’a katılım için Sufad’ın amaç, ilke ve çalışma alanlarını kabul etmek gereklidir.

C- Bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlardan SUFAD’a üye olmak isteyenler yönetim kurullarından  Suşehri Fotoğraf Amatörleri ve Doğa Platfomu(SUFAD) üyeliği kabul ediyor, mutabakat tutanağını onaylıyor, faaliyetlerine ve çalışmalarına destek vermeyi taahhüt ediyoruz.” şeklinde, temsilcilerini ve yedeğini belirlediklerini bir yönetim kurulu kararı alarak SUFAD’a üyelik için başvuruda bulunur.

Ç- Bu tutanağın “Kapsam” maddesinde belirtilen Kuruluşlardan SUFAD’a üye olmak için başvuruda bulunanların üyeliklerinde “Kurucular Kurulu”nun oy birliği,SUFAD’In kuruluş amacına ve ilkelerine ters düşen faaliyette bulunanlar ile SUFAD ın faaliyetleri ve çalışmalarına etkin olarak katılmayanların üyeliklerine son verilmesi için “Kurucular Kurulu”nun oy çokluğu ile karar verilmesi gerekmektedir.

D-SUFAD ‘a üye olan Kişi ve Kuruluşların, yönetim kurullarının değişmesi halinde üyelikleri yine devam eder. Bu kuruluşlar tekrar temsilcilerini ve yedeğini belirlediklerini yeni bir yönetim kurulu kararı alarak SUFAD’a bildirir.

E- SUFAD’a katılma ve ayrılma tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

MADDE 11- YERLEŞİM YERİ VE ADRES 

Velibaba Mah.Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Gülde Sokak No.20 Pendik / İstanbul

Tel :(0216) 307 59 50 - Fax :(0216 ) 307 59 50

MADDE 12- BÜTÇE

A-SUFAD’ın giderleri kurulacak bir fon ile karşılanır. Bu fona SUFAD üyesi bütün sivil toplum kuruluşları yapılan giderlere eşit olmak kaydıyla katkıda bulunur.

B- SUFAD’ın gelirleri şunlardır; yardım, bağışlar ve  diğer gelirler.

MADDE 13- DİĞER HUSUSLAR

A- Bu mutabakat metninde yer alan hususları değiştirmeye ve yer almayan hususlar hakkında karar vermeye “Kurucular Kurulu” yetkilidir.

İş bu 13 (on üç) maddeden ve üç ek belgeden oluşan mutabakat tutanağı aşağıdaki isimleri 01/01/2022 tarihinde imzalanarak kayıt altına alınmış ve SUFAD faaliyetlerine başlamıştır.

Fotoğraf ve Doğa konusunda duyarlı olan bütün sivil toplum kuruluşlarını ve şahısları bu Platforma üye olmaya veya desteklemeye davet ediyoruz.

Suşehri Fotoğraf Amatörleri ve Doğa Sevenler Ptatformu

Koordinatör : …………………

Yürütme Kurulu :

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

……………………..

Belirlenmişlerdir.

 

Ek 1:Logo

Ek 2:Kurucular kurulu

Ek 3:Koordinatör ve Yürütme kurulu

WELLCOME

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam79
Toplam Ziyaret53091
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Hava Durumu
Reklam

Reklam